Den årlige styrehonorarundersøkelsen fra Norsk Institutt for Styremedlemmer er Norges eneste fullstendige undersøkelse om honorarene i norske børsnoterte og statseide selskaper.

Årets undersøkelse som ble lagt frem høsten 2022, omfatter 185 børsnoterte og 46hel/deleide statlige selskaper og har et par interessante utviklingstendenser som er verd å trekke frem. 

For det første øker styrelederhonorarene i de børsnoterte selskapene med 11.7%, i fjor var økningen bare 3.4%.  Honorarene for styremedlemmer øker med 10.4%, mot 4.5% i fjor. 

Fortsatt utgjør likevel styreleders honorar kun 9.5% av daglig leders godtgjørelse, det tilsvarende tallet i fjor var 10.1%. Arbeidsomfanget for en styreleder vurderes til 25-40% av et årsverk. Styreleder skal være tilgjengelig, og arbeidsomfanget kan variere mye fra år til år, avhengig av nye muligheter eller uforutsette utfordringer som krever hyppigere og større innsats fra styret. 

Det er samtidig urovekkende at styrehonorarene i de statlige selskapene har en svært beskjeden økning, for styreleder og styremedlem en økning på 6.7%.  

Den andre utviklingstendensen er at antall selskaper som oppgir aksjer eller opsjoner som del av honoraret i år blir rapportert til 22 mot 11 i fjor. Hos noen selskaper er aksjekjøp valgfritt, mens i andre er det pålegg om kjøp opp til et visst nivå. Norsk Institutt for Styremedlemmer støtter denne utviklingen, og synes at det er riktig fra et verdiskapingsperspektiv at styrehonorarer knyttes mot aksjer.