Styrehonorarundersøkelsen

Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig for foreningens medlemmer, samarbeidspartnere og de bedrifter som har bidratt med egne data. Logg deg inn på MIN SIDE . Du må så klikke deg inn i gjen på denne siden. Ta kontakt med oss dersom du ikke får tilgang. 

Hovedtrekk 2023

Styrehonorarer debatteres jevnlig, og ikke alltid med et godt faktamateriale til grunn for standpunkter og vurderinger. Med vår årlige styrehonorarundersøkelse, ønsker Norsk Institutt for Styremedlemmer å bidra til et bedre grunnlag for å vurdere status og utviklingstrekk.

Også i årets undersøkelse er det noen forhold som peker seg ut som særlig interessante. Samtidig er det da viktig å ha med seg at bildet lett kan endre seg når vi ser på de samme faktorene over en 2-3 års periode.

Årets undersøkelse viser at gjennomsnittlig styrelederhonorar i børsnoterte selskap økte med 11,6 %, mens det i hel-/deleide statlige selskaper økte med 6,3 %. For styremedlemmer var situasjonen noe annerledes med 6,2 % økning for børsnoterte selskap og 6,5 % i hel-/deleide statlige selskap. Ser vi tallene i et 2-3 års perspektiv, er det overordnede bildet at de børsnoterte selskapene har hatt en sterkere økning i begge kategorier.

Et annet forhold er at antall selskap med aksjer eller opsjoner som del av honoraret er økt fra 22 selskaper i fjor, mot 31 selskaper i år.

Det siste forholdet vi trekker frem, er at styreleders honorar i forhold til daglig leders godtgjørelse er stabilt rundt 10,1 % for børsnoterte selskaper og 10,4 % i de hel- eller deleide statlige selskapene.