Styrehonorarundersøkelsen

Årlig undersøkelse om viktig tema

Styreinstituttet gjennomfører en årlig undersøkelse der vi ser på utviklingen i honorarer og kompensasjon for styrer og valgkomite- medlemmer i børsnoterte og statseide selskaper med forretnings-messige mål. 

 Styrehonorarer debatteres jevnlig, og ikke alltid med et like godt fakta materiale som grunnlag for standpunkter og vurderinger. Gjennom den årlige styrehonorarundersøkelse, ønsker Styreinstituttet å bidra til et bedre grunnlag for å vurdere status og utviklingstrekk. 

Styrenes rolle for utvikling og verdiskaping i norsk næringsliv er viktig, og norske styrer må være konkurransedyktige for å trekke til seg den rette kompetansen. Over tid ser vi at ansvar, krav og tidsbruk for styrearbeid har økt, men uten at godtgjørelsen har holdt følge. Dette er forhold som bekymrer våre medlemmer og som instituttet vil arbeide videre med.  

Hovedtrekk i 2023 undersøkelsen 

Også i undersøkelsen gjennomført i 2023 er det noen forhold som peker seg ut som særlig interessante. Samtidig er det viktig for en vurdering å ha med seg at bildet kan se annerledes ut seg når vi ser på de samme faktorene over en lengre periode. 

Årets undersøkelse viser at gjennomsnittlig styrelederhonorar i børsnoterte selskap økte med 11,6 %, mens det i unoterte hel-/deleide statlige selskaper økte med 6,3 %. For styremedlemmer var situasjonen noe annerledes med 6,2 % økning for børsnoterte selskap og 6,5 % i hel-/deleide statlige selskap. Ser vi tallene i et 2-3 års perspektiv, er det overordnede bildet at de børsnoterte selskapene har hatt en sterkere økning i begge kategorier. 

 Et annet forhold er at antall selskap med aksjer eller opsjoner som del av honoraret er økt fra 22 selskaper i fjor, mot 31 selskaper i år. 

Det siste forholdet vi trekker frem, er at styreleders honorar i forhold til daglig leders godtgjørelse er stabilt rundt 10,1 % for børsnoterte selskaper og 10,4 % i de hel- eller deleide statlige selskapene. 

 Rapporten fra undersøkelsen er tilgjengelig for foreningens medlemmer, samarbeidspartnere og de bedrifter som har bidratt med egne data. Logg deg inn på MIN SIDE . Du må så klikke deg inn igjen på denne siden.

Ta kontakt med oss dersom du ikke får tilgang.