Styreinstituttets fagutvalg

Styreinstituttet er organisert med fem fagutvalg på områder som dekker de mest relevante styrefaglige temaer. Til hvert av fagutvalgene er det knyttet en faglig samarbeidspartner. Våre samarbeidspartnere er DNB Markets, Korn Ferry, PwC, Sopra Steria og Wikborg Rein.

Fagutvalgene ledes av Styreinstituttets generalsekretær og medlemmer rekrutteres primært blant foreningens medlemmer. Fagutvalgenes oppgave er å sette dagsorden for aktuelle styrefaglige diskusjoner innenfor sitt felt, samt foreslå foredragsholdere og temaer for Temamøter og andre arrangementer.

De faglige samarbeidspartnerne bistår generalsekretæren med å organisere utvalgenes arbeid, herunder å følge endringer i lover og regler – nasjonalt og internasjonalt – samt sikre faglig underlag for Styreinstituttets arrangementer. 

 

Fagutvalg Virksomhetsstyring og bærekraft

Samarbeidspartner: PWC 

En viktig oppgave for styret er å påse at selskapets virksomhet drives bærekraftig og i henhold til gjeldende lover og regler, herunder ansvar for regnskap og rapportering. Fagutvalget for Virksomhetsstyring, bærekraft og rapportering skal følge endringer og oppdatering innenfor disse områdene, og ha fokus på risiko- og revisjonsutvalgets oppgaver. Utvalget har også et spesielt ansvar for bærekraft, knyttet til strategiske og operative forhold samt rapportering.  

Særlige fokusområder for utvalget er: 

 • Strategisk bærekraftsutvikling 

 • Finansiell - og bærekraftsrapportering 

 • Risikoforståelse og risikohåndtering 

 • Internkontroll 

Fagutvalget ledes i samarbeid med Eli Moe-Helgesen og Øystein Sandvik, PwC. Øvrige medlemmer av utvalget er Gro Bakstad, Bjørn Otto Sverdrup og Jeanett Bergan. 

 

Fagutvalg Strategi-, styre- og lederutvikling

Samarbeidspartner: Korn Ferry International 

Det er styrets oppgave å sikre at virksomheten har en god ledelse, effektiv organisering og en tydelig strategi. Fagutvalget for Strategi, styre- og lederutvikling setter søkelys hvordan styret effektivt arbeider med disse temaene.  

Særlige fokusområder for utvalget er: 

 • Prosesser for god strategiutvikling og safeguarding av selskapet 

 • Styrets kompetansebehov, sammensetning, styrehonorarer og evaluering  

 • Dynamikken i styrerommet og forholdet mellom styret og selskapets ledelse 

 • Organisering av styrets arbeid, herunder bruk av underkomiteer 

 • Etterfølgerplanlegging, særlig for konsernsjef og lederutvikling 

 • Kompensasjonsmodeller for selskapets ledelse 

 • Valgkomiteenes rolle, organisering av arbeidet og forholdet til eiere, ledelse m.v. 

Fagutvalget ledes i samarbeid med Mette Krogsrud, Korn Ferrry.  Øvrige medlemmer av utvalget er Jon Erik Reinhardsen, Nils Bastiansen, Tone Wille og Wenche Agerup.  

 

Fagutvalg Kapitalmarkedsforhold

Samarbeidspartner: DNB Markets

Norske selskaper konkurrerer i et globalt marked og blir stadig mer internasjonale. Det samme gjelder kapitalmarkedet, og internasjonale investorer er en stadig viktigere gruppe på eiersiden i mange selskaper. Forståelse for kapitalmarkedets dynamikk, endringer i strukturer, finansieringsformer og eierforhold står sentralt for ethvert styre.  

Særlige fokusområder for utvalget er: 

 • Forståelse for hvordan kapitalmarkedet virker 

 • Kunnskap om ulike eierformer, investorgrupper og markedsaktører 

 • Selskapenes kapitalstruktur, optimalisering m.v. 

Fagutvalget ledes i samarbeid med Lars Hjermann og Peter Behncke, DNB Markets. Øvrige medlemmer i utvalget er Kim Wahl, Gyrid Skalleberg Ingerø, Mai-Lill Ibsen, Jon Hindar og Christina Stray. 

 

Fagutvalg  Corporate Governance 

Samarbeidspartner: Wikborg Rein

Styrets arbeid er underlagt en rekke lovmessige bestemmelser, og det forventes at styrene følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. I tillegg utarbeides mange nye lover og reguleringer, både nasjonalt og internasjonalt som påvirker styrets arbeid.  

Særlige fokusområder for utvalget er: 

 • Utvikling i rammer for god corporate governance, og etterlevelse av lover og reguleringer 

 • Implikasjoner av nye lovkrav og anbefalinger for styrets arbeid 

 • Rolledelingen mellom eiere, styre og administrasjon 

 • Organisering av styrets arbeid, herunder bruk av underkomiteer 

Fagutvalget ledes i samarbeid med Dag Erik Rasmussen og Hedvig Bugge Reiersen, Wikborg Rein. Øvrige medlemmer av utvalget er Siri Hatlen, Ottar Ertzeid, Trond Westlie, Gisele Marchand og Siv Helen Rygh Torstensen. 

 

Fagutvalg Digital verdiskaping

Samarbeidspartner: Sopra Steria

Digitalisering og bruk av data og informasjonsteknologi er en integrert del i alle deler av et selskaps virksomhet og nært knyttet til virksomhetsstyringen av selskapet.  Digital kompetanse og forståelse for hvordan data og IT kan brukes for å utvikle selskapet er en viktig oppgave for styret. Fagutvalget for Digital verdiskaping skal fokusere på både strategiske og operative forhold knyttet til bruk av data og IT, herunder muligheter og risiko, regulatoriske forhold og trender i teknologiutvikling.  

Særlige fokusområder for utvalget er: 

 • IT som verktøy for innovasjon og verdiskaping 

 • Kunstig intelligens – strategiske muligheter, risiko og etikk 

 • Cybersikkerhet med tilhørende kompetansebehov 

 • Data og digitaliseringens rolle i strategiarbeid og det grønne skiftet 

 • Ny regulering med påvirkning på styrets arbeid 

Fagutvalget ledes i samarbeid med Kjetil Taraldlien og Kristin Blix-Elton, Sopra Steria. Øvrige medlemmer av utvalget er Bente Hoff, Grace Skaugen, Liv Dingsør, Solveig Hellebust, Torbjørn Folgerø og Ingvild Næss.