Styreinstituttets fagutvalg

Sammen med våre samarbeidspartnere Korn Ferry, PwC, Sopra Steria, DNB Markets og advokatfirmaet Wikborg Rein, har vi etablert fem fagutvalg for relevante styrefaglige temaer. 

Fagutvalg Virksomhetsstyring og bærekraft

Samarbeidspartner: PWC

PwC_logo_fargerPwC_logo_fargerPwC_logo_fargerPwC_logo_fargerPwC_logo_fargerPwC_logo_farger

En av styrets hovedoppgaver er å påse at selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er under betryggende kontroll. Det krever at styret som kollegium har god kompetanse og interesse for denne oppgaven, og helt at minst ett styremedlem har høy faglig kompetanse innen blant annet finansiell rapportering/IFRS, risikoforståelse og risikohåndtering og internkontroll. Fagutvalg Risikostyring og intern kontroll bidrar til å fremme kunnskap på disse områdene.

Fagutvalget ledes i samarbeid med Eli Moe-Helgesen og Øystein Sandvik, PwC. Øvrige medlemmer av utvalget er Gro Bakstad, Jarle Roth, Bjørn Otto Sverdrup og Jeanett Bergan. 

Fagutvalg Strategi-, styre- og lederutvikling

Samarbeidspartner: Korn Ferry International

Korn Ferry'Korn Ferry'Korn Ferry'

Det er styrets oppgave å sikre at virksomheten har en god ledelse. Fagutvalg Strategi-, styre- og lederutvikling setter søkelys på dynamikken i styrerommet og, ikke minst, dynamikken i forholdet styret og selskapets ledelse, og hvordan dette utvikler seg over tid. Hvordan utøver styret sin rolle når det gjelder etterfølgerplanlegging, særlig etter administrerende direktør, men også for andre nøkkelposisjoner i ledelsen.

Fagutvalget tar også opp spørsmål knyttet til talentutvikling,  styreevaluering, styrets sammensetting og kompensasjonsmodeller. 

Fagutvalget ledes i samarbeid med Korn Ferry International ved styreleder Mette Krogsrud.                      Øvrige medlemmer av utvalget er Jon Erik Reinhardsen, Nils Bastiansen, Tone Wille og Wenche Agerup. 

Fagutvalg Kapitalmarkedsforhold

Samarbeidspartner: DNB Markets

DNBDNBDNBDNBDNB

Norske bedrifter og organisasjoner konkurrerer i et globalt marked og blir stadig mer internasjonale. Samtidig er børsnoterte bedrifter for en stor del er eiet av utenlandske aktører. Fagutvalg Kapitalmarkedsforhold gir styremedlemmer verdifull innsikt i hvordan kapitalmarkedene virker, samt kunnskap om de ulike markedsaktørene. Utvalget vil også søke å utvikle en arena for direkte kontakt mellom kapitalmarkedsaktører og styremedlemmer.

Fagutvalget ledes i samarbeid med DNB Markets ved Lars Hjermann, Managing Director og Peter Behncke, leder for investeringsbanken. Øvrige medlemmer i utvalget er Kim Wahl, Gyrid Skalleberg Ingerø, Mai-Lill Ibsen, Jon Hindar og Christina Stray.

Fagutvalg  Corporate Governance 

Samarbeidspartner: Wikborg Rein

Styrets arbeid er underlagt en rekke lovmessige bestemmelser, og det forventes at styrene følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. I tillegg utarbeides mange nye lover og reguleringer, både nasjonalt og internasjonalt. Dette fagutvalget holder våre medlemmer løpende oppdatert på området, samt «oversetter» hvilke konsekvenser nye lovkrav og anbefalinger vil ha for styrearbeidet i norske virksomheter. Aktuelle temaer kan f.eks være: regel- og praksisutvikling i EU og Norge, etterlevelse av lover og reguleringer, inklusive NUES anbefaling om Eierstyring og selskapsledelse, valgkomiteens rolle, planlegging og avvikling av generalforsamling - beste praksis, og om rolledelingen mellom eiere, styre, styrekomiteer og administrasjon, er klar og godt forstått.

Fagutvalget ledes i samarbeid med Wikborg Rein ved partner Dag Erik Rasmussen og partner Hedvig Bugge Reiersen. Øvrige medlemmer av utvalget er Siri Hatlen, Ottar Ertzeid, Trond Westli, Gisele Marchand og Siv Helen Rygh Torstensen.

Fagutvalg Digital verdiskaping

Samarbeidspartner: Sopra Steria

Informasjonsteknologi er en integrert del av de fleste selskapers virksomhet. For å kunne bidra til, og drive bedriftens innovasjonsarbeid, særlig innen IT, trenger styrer digital kompetanse. Fagutvalg Digital verdiskaping gir styremedlemmer oppdatert kunnskap om utnyttelse av digitale muligheter. Styrets ansvar når det gjelder blant annet cybersikkerhet, utnyttelse av stordata, skytjenester mm.

Fagutvalget ledes i samarbeid med Kjetil Taraldlien, direktør for salg og forretningsutvikling i Sopra Steria. Øvrige medlemmer av utvalget er Bente Hoff, Grace Skaugen, Liv Dingsør, Solveig Hellebust, Torbjørn Folgerø og Ingvild Næss.