Styrets ansvar ved kapitalinnhenting

Bedrifter vil trenge penger utenfra for å vokse og utvikle seg - et effektivt kapitalmarked sørger for tilgjengelighet og riktig prising. Styret har overordnet ansvar for å følge med på selskapets økonomiske stilling og kapitalbehov. Her er fire viktige røde flagg og fallgruver som styret må være oppmerksom på.

1. Kravet om likbehandling av aksjonærene

Forskjellsbehandling av aksjonærene skal ikke skje uten saklig grunn. Med det menes at forskjellsbehandlingen må være begrunnet av hensynet til gevinstmaksimering for hele aksjonærfellesskapet på lang sikt – ingen enkel oppgave. Det er nødvendig å begrunne forskjellsbehandlingen og demonstrere at den var nødvendig, både i styreprotokollen og i børsmeldingen om emisjonen. En rettet emisjon bør normalt etterfølges av en reparasjonsemisjon rettet mot aksjonærer som ikke fikk delta i den rettede.

2. Selgende språk

Upresise, positive uttalelser i tilbudsmaterialet vil være et naturlig angrepspunkt for investorer dersom caset skulle feile og skape utfordringer i møte med domstolene. Hvis man ønsker å bruke positive formuleringer bør de være så konkrete og verifiserbare som mulig, og mulig nedside må vurderes grundig.

3. Vag beskrivelse av lånefinansiering

Dersom man ikke er tydelig på betingelsene som ligger i lånefinansieringen, vil man lett kunne løpe en risiko overfor investorer. Dersom lånefinansieringen faller bort og slik risiko ikke er klart beskrevet, vil det normalt kunne medføre et erstatningsansvar.

4. Løfter om fremtiden (projeksjoner)

Hvis caset skulle feile vil det som kan oppfattes som løfter om fremtidig produksjon, omsetning eller overskudd være naturlig angrepspunkt for investorer. Det er bedre å knytte projeksjoner til for eksempel produksjonsvolum heller enn overskudd.