Tillit er bedriftens viktigste asset

«Bedriftene må vise at det de gjør har betydning for andre enn seg selv. Gjør de det styrkes tilliten både til næringslivet totalt og den enkelte bedrift». Det sa NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid på siste Temamøte i Styreinstituttet.

Panelet i diskusjonen om betydningen av tillit for næringslivet besto, i tillegg til Almlid, av styreleder i DNB Olaug Svarva og managing partner i Wikborg Rein Geir Sviggum. Blant dem var det bred enighet om at styret har et klart og selvstendig ansvar for å jobbe med å sikre tillit og et godt omdømme hos alle bedriftens stakeholders. Og i en urolig og omskiftelig tid, er dette fokuset kanskje viktigere enn noen gang.

Med bred erfaring som advokat for en rekke større norske bedrifter, var det Geir Sviggum som åpnet med å gå gjennom det formelle grunnlaget styret må forholde seg til for å unngå å komme i en situasjon der det reises tvil om habilitet, interessekonflikter og dermed tilliten både til det enkelte styremedlem og bedriftene. «Det er styrets oppgave å føre tilsyn med at virksomheten etterlever regler, blant annet gjennom selskapets organisering. Det omfatter compliance-funksjoner, checks & balances, rutiner og prosesser», sa Sviggum. Han understreket at dette ikke betyr at styret selv må kunne alt dette, men det må påse at bedriften har alt på plass, også i forhold til styrets utøvelse.

NHO-sjef Almlid var opptatt av at tillit er avgjørende for at næringslivet skal få rammebetingelsene det trenger for å skape vekst og utvikling. Og betydningen av tillit inkluderer bedriften internt, i forhold til ansatte og deres organisasjoner, overfor politikere og myndigheter og samfunnet som helhet. «Styret må være pådriver for at dette fokuset er der i hver enste bedrift», sa Almlid.

Styreleder i DNB Olaug Svarva understreket at tillit er det viktigste en bedrift besitter, og slo tydelig fast at styret må ha et fokus på dette i alle saker, selv om det ikke er et særskilt punkt på styrets agenda. Svarva understreket at styret må være støttende for konsernsjef og selskapets ledelse både i gode og mer krevende tider. «Styret må være forberedt på å stå i stormen når det er nødvendig – også for å bevare selskapes tillit», sa Svarva.

Leder av tenkesmien Civita, Kristin Clemet, leder debatten om verdien av tillit på Temamøtet.